ผลงานที่ผ่านมา

เรามีผลงานพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ทั้งเว็บแบบเรียบง่าย ไปถึงเว็บที่มีระบบจัดการข้อมูลและสังคมออนไลน์ อีกทั้งเรายังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถืออยู่ในแอพสโตร์

MonoPhone

Creating Black & White, Color Monochrome or Color Accented photo could not be easier. MonoPhone provides plenty of options that help creating nice monochrome picture.

Color Picker

Color Picker is a handy tool for designer to work with colors. It provide several color picker tools, color palettes and color scheme.

ListDD

ListDD.com is a leading online classified website in Thailand focusing on lessen browsing complexity by grouping the listing to ten main categories. Visitors can navigate the website using either normal or faceted navigation. It support both generic listing and specific listing, for example, Real Estate and Autos.

Thai2Ticket

Thai2Ticket is an online marketplace for reselling of Ticket, Voucher, Coupon or Deal.

Pornprasert Intertrade

An online product catalog of Gift and Premium product. Users can update new product item using the backend interface.

UNDP, A Primer

We made UNDP annual report into web readable format. The report was distributed in CD but we also make it available online here.

หน้า